MANTENIMENT I AVARIES

Manteniment i avaries

Oferim un servei de reparació d’avaries les 24 hores del dia i durant tot l’any.

Realitzem tota mena de manteniments preventius en instal·lacions elèctriques i en l’actualitat estem al servei de més de 100 empreses.

Altres Serveis

Més Informació

Quan estiguem parlant sobre manteniment preventiu, les accions principals que cal fer a les instal·lacions elèctriques són:

  • Revisió de totes les peces de la instal·lació elèctrica.
  • Substitució de peces desgastades o peces que es trobin en mal estat.
  • Neteja del sistema, per poder prevenir errors
  • Fer una revisió periòdica, complint cadascun dels terminis indicats.

Quan parlem de revisió o neteja fem una llista de verificacions que estigui tot perfecte: canalitzacions i accessoris, desgast dels cables, borns de connexió, càrrega de cada línia… A més, també s’han d’ajustar les lluminàries, controlant els focus i tubs fluorescents.

Per què fem revisions sobre les instal·lacions elèctriques?

Hi ha un conjunt de peces que es van deteriorant durant el seu ús pel pas del corrent per ells i el procés del qual s’està generant calor. Quan es verifica que tots aquests components es trobin en un estat perfecte, gràcies a això garanteix el bon funcionament d’aquestes instal·lacions elèctriques d’aquesta manera eliminem o minimitzem la possibilitat que es produeixin avaries en aquest mateix.

Gràcies a això obtenim una disminució dels talls elèctrics, evitem les pujades i baixades de tensió, hi ha menys costos en reparacions.