CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I MESURA

Centres de transformació i mesura

Per a la realització d’un subministrament en baixa tensió, són necessaris centres de transformació, ja siguin centres prefabricats (superfície o subterranis), convencionals o centres de transformació a l’intempèrie (PT).

Els subministraments en mitja tensió requereixen d’un centre de mesura específic per a cada client.

Som especialistes en adaptar-nos a les necessitats que requereix cada situació, sense generar despeses innecessàries.

Altres Serveis

Més informació

A les instal·lacions elèctriques ens podem trobar Energia que s’obté en alta Tensió que són 30 Kilovolts o en mitjana tensió que són 10, 15 o 20 Kilovolts , i després hi ha les de baixa tensió que són utilitzades per a l’usuari final, on l’energia que arriba a l’empresa o a la casa són de 400 Volts en trifàsica i 230 Volts en monofàsica .

Tipus de centres de transformació

Edifici d’obra civil
Són aquells elements del CT que es troben instal·lats a l’interior d’un local o edifici destinat a utilitzar-los.

Edifici prefabricat
Són aquells elements del CT que es troben instal·lats en un edifici prefabricat de formigó o coberta metàl·lica.

Subterrani
Són aquells elements del CT que hi ha instal·lats un local subterrani, que el seu mode d’accés és per una trapa que es troba a la via pública.

Intemperie
És un transformador que es troba instal·lat en un post d’una Línia Aèria d’Alta Tensió. La potència que subministra normalment no és superior a 160kVA i l’ús predomina a zones rurals.

Tipus de Cel·les

Entrada de línia
Aquesta cel·la estan abastades amb un interruptor o un interruptor-seccionador. Aquestes poden fer la funció d’entrada o sortida de línia.

Seccionament
Aquesta cel·la està situada als mitjans d’obertura de les diferents línies de tensió. Es pot contemplar un tall visible, sempre que sigui necessari.

Remunta
Permet remuntar els cables fins a l’embarrat format pel conjunt de cel·les.

Mesura
Aquestes cel·les es troben situades al seu interior els transformadors de mesura, de tensió i intensitat. Aquests transformadors modifiquen els valors de les magnituds elèctriques pròpies de la línia a valors controlables pels equips de mesura que aquests són de 100 volts i 5 ampers.